Association for World Education – Danmark
RSS icon Email icon Home icon
 • Verdensuddannelse anno 2010

  Posted on October 2nd, 2010 Rikke Schultz No comments

  Debat om verdensuddannelse på Vartov den 17. september 2010

  Formålet med debatmødet var at stille skarpt på spørgsmålet ”hvorfor verdensuddannelse”.

  Underspørgsmål:

  Hvordan adskiller verdensuddannelse sig fra andre former for uddannelse?

  Hvad er det der konstituerer, at noget er verdensuddannelse?

  Når vi vil fremme verdensuddannelse – hvad er det så for en form for uddannelse, vi vil fremme?

  AWE Danmark havde inviteret tre oplægsholdere:

  Lene Andersen,  forfatter, forlægger, debattør og verdensborger

  Niels Larsen, Pædagogisk konsulent, Ph.d. Cand Pæd. BA i kultursociologi, UC Lillebælt

  Jakob Erle Direktør i IAED, kultursociolog, World President of AWE

  Hvorfor verdensuddannelse

  Lene Andersen præsenterede os for et udviklingsbillede af menneskelig civilisation:

  Menneskets barndom er tiden før Mesopotamien: i de tider var mennesket optaget af at være til i verden – den gang var fortællinger og myter vejen til erkendelsen af, hvordan mennesket som et kollektiv hænger sammen med verdenen.

  Menneskets pubertet strækker sig fra Mesopotamien til renæssancen: I den periode er mennesket gennem sine fortællinger og myter optaget af at skabe sig en identitet som menneske – mennesket som skabt i guds billede, og dermed som noget, der adskiller sig fra andre levende væsener.

  I renæssancen bliver mennesket voksent: Vi erkender at verden kan ændres og jo mere vi lærer om ”de andres fortællinger” jo bedre forstår vi, at de også er mennesker.

  Så i Lenes perspektiv er verdensuddannelse, at vi lærer hinandens fortællinger at kende – ved at lære at læse og skrive og ved herigennem at få adgang til at spejle os selv i alverdens fortællinger.

  Men – siger Lene – Verdensuddannelse kan også forstås som noget, der har sit eget curriculum.

  Det spor forfølger de næste 2 oplægsholdere.

  Niels Larsen pointere, at det ikke skal være et strengt curriculum, som vi finder det i det formelle uddannelsessystem – men at det kunne være et curriculum, der baserede sig på bæredygtighed.

  Et sådan curriculum må baseres på idealer om, hvordan verden kan komme til at se ud, hvis:

  • Vi tør forpligte os mellem generationerne – til at tænke i et fremtidsperspektiv. Vi skal ikke måle vores handlinger på, hvad vores forældre ville have gjort, men derimod måle vores handlinger på, hvordan vi gerne vil have den verden ser ud, som vi giver videre til vores børn.
  • Vi tør arbejde med komplekse problemstillinger og derigennem blive i stand til at overvinde konfliktorienterede løsningsmodeller
  • Vi tør arbejde med et bredt uddannelsesbegreb, hvor man både lærer om verden og om at være i verden

   

  Nøglebegreber i et verdensuddannelsescurriculum er i Niels perspektiv værdier som tolerance, handlekompetence og demokratisk dannelse.

  Jakob Erle tog udgangspunkt i, at vi alle er mennesker og at verdensuddannelse er nødvendig, fordi vi går rundt og støder ind i og irriterer hinanden.  

  Verdensuddannelse handler om at lære, hvordan vi håndtere de problemer, der opstår, når vi irriterer hinanden. Hvordan vi kan afværge noget negativt når vi nu – set i et globaliseringsperspektiv – er gensidigt afhængige af hinanden.

  Jakob Erle tog derefter udgangspunkt i den amerikanske sociolog G. John Ikenberry  bevægelse ”From empire to communities”.

  Imperier er kendetegnet ved at basere sig på en voldelig udbredelse af magten, og hans pointe er, at Imperier holder ikke i længden. De er med andre ord ikke bæredygtige. Hvis man vil lave noget bæredygtigt, så laver man samfund. Hvis samfund skal eksisterer side om side forudsætter det ligestilling, retsnormer og erkendelse af behovet for fælles regler.

  Verdensuddannelse skal muliggøre den globale samtale – og uddannelse er nødvendig fordi det bare ikke sker af sig selv.

  Diskussion

  Den efterfølgende diskussion tog sit udgangspunkt i Lene Andersens billede: Hvilke værdier skal kendetegne det voksne menneskes globale fællesskab?

  Her var bred enighed om at dialogen mellem samfund forudsætter fælles forestillinger, der indbefatter:

  • Retstilstande på tværs af samfund
  • Dialog på tværs af samfund
  • Retssamfund
  • Ret til borgerskab
  • Ret til forskellige forestillinger om ex demokrati
  • Viden om hinandens fortællinger, samfund og idealer
 • Beretning 2009

  Posted on September 17th, 2010 Rikke Schultz No comments

  Beretning 2009 (September 2010)

  Fra vedtægterne
  AWE er en international, ikke statslig, frivillig organisation af enkeltpersoner og institutioner. Medlemmerne er af den overbevisning, at det at lære om sig selv og samfundet giver større individuelle udbytte, når uddannelsen afspejler menneskers universelle samhørighed.
  Derfor forsøger AWE at fremme de opfattelser, der lægger vægt på sammenhænge mellem det lokale og det globale.

  Det gør vi ved at:
  Invitere gæstelærer fra andre dele af verden til Danmark, hvor de indgår i oplysnings- og uddannelsesaktiviter i folkeskoler, på efterskoler, højskoler, gennem folkeoplysning og ved højere uddannelsesinstitutioner.
  Ved at deltage i konferencer arrangeret af AWE medlemmer andre steder i verden for at sætte fokus på dette spørgsmål
  Gennem artikler i Journal of World Education, der sætter fokus på problemstillingen.
  AWE vil være virksom i bestræbelserne på at imødegå og afbøde virkningerne af de kendte og forudsigelige farer, der truer livet på Jorden.
  Det gør vi ved at:
  Iagttage og diskutere globale udviklingsspørgsmål bl.a. i forbindelse med COP 15 – og ved at udvikle ex. undervisningsmaterialer som edu-game, der kan anvendes i folkeoplysning om sådanne farer og som kan give anledning til at diskutere mulige løsningsmodeller
  Ved at sprede oplysninger gennem vores internationale netværk for at bidrage til global opmærksomhed på problemstillingerne.
  I 2009 har vi styrket den del af arbejdet ved at skaffe midler til en internationel nyhedstjeneste, der er under opbygning.

  Gennem tilhørsforholdet(associeringen) til AWE har foreningen mulighed for at gøre brug af AWEs status som anerkendt NGO og deraf følgende rettigheder i FN som de i de tilknyttede organisationer.

  AWE Danmark bidrager aktivt til at understøtte foreningens arbejde i UN. I 2009 deltog vi med en workshop på NGO Konferencen FISC og på Confintea VI arrangeret af Unesco i Belem, Brasilien. Endvidere er vi i løbende dialog med Mary Cattani fra det amerikanske AWE Chapter, der løbende følger FN’s arbejde i New York gennem forskellige NGO-forums som DPI og ECOSOC.
  Under henvisning til, at AWE blev grundlagt som Association of World Colleges and Universities”, vil foreningen ikke mindst lægge vægt på denne side af virksomheden.

  AWE Danmark arbejder løbende med at være i kontakt med vores rødder. Det gælder i Danmark, hvor vi har en tæt samarbejde med De danske Folkehøjskoler, i vores samarbejde med den europæiske organisation ACC (Association for Community Colleges) og i vores globale samarbejde med universiteter og Community Colleges andre steder i verden.

 • Indkaldelse til generalforsamling

  Posted on August 3rd, 2010 Rikke Schultz No comments

  Indkaldelse til generalforsamling i AWE

  Fredag den 17.september 2010 kl. 19 på Vartov

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Godkendelse af regnskab for 2009
  4. Fremlæggelse af ½ års regnskab og budget for 2010
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand og næstformand
  7. Valg af mindst 5 medlemmer til bestyrelsen
  8. Evt.

  Kontingent på 125 kr. for perioden fra 1.oktober 2010 til 30.september 2011 indsættes senest 31.august på AWE Danmarks konto i Sydbank konto nr. 0570-1420992

  Spørgsmål vedr. kontingentindbetaling rettes til foreningens kasserer: Dorit Myltoft, Ludvig Hansensvej 13, 5800 Nyborg tlf. +4565301088 eller email Dorit.Myltoft@mail.dk

 • Organizational Development Recommendations

  Posted on January 15th, 2010 Rikke Schultz No comments

  Anbefalinger til AWE Internationals fremtidige aktiviteter

  Sidste år gennemførte AWE International en spørgeskemaundersøglese blandt AWE Chapters. Formålet var at fokusere på, hvilke fordele der er forbundet med at være et chapter under AWE, hvilke ønske chapters har til organisationens virke, hvilke behov der er for støtte og hvad det er, der skaber engement.

  Ud over at give svar på disse spørgsmål, så opridser den 19 sider lange rapport også AWE’s historie – og den giver et fint billede af, hvad AWE er for en organisation. 

  Rapporten kan downloades fra vores internationale hjemmeside: http://www.awe-international.com/?page_id=46

 • Glædelig jul og godt nytår

  Posted on December 17th, 2009 Rikke Schultz No comments

  AWE Danmark ønsker glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer

  Det er i dag den 17. december. Danmark er froset ned, ligeledes er temperaturen på de igangværende klimaforhandlinger i københavn – COP15 – langt under frysepunktet. Man sidder med en fornemmelse af, at de danske topforhandlere mangler Global Education.

  Confintea VI havde mange referencer og forventninger til Cop 15, og endnu er der da også håb om, at mødet ender med en fælles global dagsorden for vor fælles fremtid.

  Cop 15 understreger behovet for fælles global forståelse og viden og verdensundervisning (world education), der kan understøtte videndeling på kloden.

  AWE internationals workshops på både FISC og Confintea VI blev en stor succes. Der var 15 deltagere om mandagen på FISC konferencen (Forum Internationale Societé Civile) og mere end det dobbelte næste dag på den officielle Confintea VI konference. Der blev spillet på både engelsk, spansk og portugisisk. Her blev også etableret nye netværk – både internationalt og til Ibis og deres uddannelsesnetværk.

  AWE Danmarks bestyrelse vil nu arbejde videre. Det næste store arrangement vi arbejder med er et internationalt kursus til oktober og i den sammenhæng vil vi også gerne arrangere det næste International Council meeting.

 • Referat af generalforsamlingen den 25.9

  Posted on October 29th, 2009 Rikke Schultz No comments

  Referat af ordinær generalforsamling i AWE-Danmark.

  25.9.2009 i Vartov, Kbh.

   

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Foreningens regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Evt. forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  10.  Eventuelt.

   

  Ad 1 valg af dirigent

  Jakob Erle valgtes til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

   

  Ad 2 Godkendelse af dagsorden

   Dagsordenen godkendtes.

   

  Ad.3 Bestyrelsens beretning

   Rikke Schultz startede med at overbringe hilsener fra Ove Korsgaard, Henning Kjær og Ole Borgå, der alle beklagede, at de ikke kunne deltage i generalforsamlingen.

   

  Hun spurgte derefter: Hvem er vi i AWE?  I 2008-09 er vi begyndt at tale mere om at AWE er en netværksorganisation, der netværker om folkeoplysning.

  For at finde ud af hvad der foregår omkring i verden i AWE Chapters har Alan Furth fra Cobscook Community Learning Center, USA, foranlediget gennemført en spørgeskema undersøgelse. Resultatet vil blive offentliggjort på AWE’s hjemmeside.

   

  Jakob Erle fortalte om det internationale arbejde. Der er nu 20 Chapters i AWE-International. Jakob fortalte derefter om en tur til USA, hvor han havde besøgt Alan Furth, og de var sammen taget til Washington for at møde politikere og fonde med henblik på at fund-raise til AWE. Som et resultat af rejsen blev man enige om at forsøge at ansætte en inder Noel Bonam som fund raiser for AWE for midler som CCLC vil prøve at skaffe. Noel havde sammen med Alan besøgt DK i foråret. Efter DK besøget var Noel rejst til Indien for bl.a. at besøge indiske chapters: Santiniketan og Mitraniketan, for at se på hvilke aktiviteter de havde.

   

  Rikke og Jakob fortalte derefter om CONFINTEA VI konferencen (Conference International for Education of Adults). AWE-DK har målrettet arbejdet for at CONFINTEA VI i 2009 skulle markere et gennembrud for AWE internationalt – ikke mindst med EDU-Game som omdrejningspunkt.

  Desværre blev både NGO konferencen FISC og regeringskonference udskudt fra maj i år til senere på året slutn. nov./beg. dec. i år pg.a. svineinfluenzafaren. Maj konferencerne annulleredes så sent at vi ikke kunne få vore billetter refunderet, så vi tog afsted – Jakob, Rikke, Kirsten og Jørn – og havde en forrygende uge med mange besøg på voksenuddannelsesprojekter og organisationer.

  Oprindelig havde vi akkreditering til UNESCO via UNESCO instituttet for Adult Learning i Hamburg , men det viste sig at UNESCO i dag ikke har os akkrediteret. Derfor har vi ikke umiddelbart adgang til CONFINTEA VI. Imidlertid har vi opfordret Chapters til at søge at blive inkluderet i nationale delegationer, hvilket er lykkedes i Danmark (Jakob deltager i danske delegation.) og Filippinerne – hvor Edicio dela Torre dog ikke kan deltage alligevel efter flytningen af CONFINTEA VI.

  På både NGO konferencen og Reg. konferencen har AWE adgang til at præsentere EDU-Game. Og på FISC (NGO) konferencen kan der tilmeldes alle interesserede.

  Til nov./dec CONFINTEA deltager fra DK: Rikke, Kirsten, Jakob.

  AWE-Int. arbejder videre på at blive accepteret som akkrediterings berettiget til UNESCO.

   

  Rikke fortalte derefter om edu-game. Vi har fået 55.400 kr. fra tipsmidlerne til etablering af en elektronisk platform, der kommer til at indeholde spilbrikker og andet elektronisk materiale. Bestyrelsen har indgået en kontrakt med IAED om produktion af sitet, og flere sprogversioner.

   

  Derefter fortalte Elisabeth Jørgensen om samarbejdet med Rusland. Russisk AWE er repræsenteret 7 steder i Rusland, 2 steder i Ukraine og i Belarus (Hviderusland). De fleste steder er de tilknyttet lokale læringssteder (skoler, uddannelsessteder), og  hvert center har en koordinator, som har forbindelse med Lida Shkorkina som national koordinator. Der afholdes konferencer/seminarer flere steder årligt, ofte med dansk deltagelse. Læs mere på www.rawe.ru.

   

  Jørn Boye Nielsen fortalte om samarbejde med Brasilien.

     AWE´s repræsentant i Brasilien Ana Maria Barros Pinto har taget initiativ til at arrangere et højskolekursus om menneskerettigheder m.m. i Brasilien. Kurset vil bl.a. handle om de oprindelige folk, landarbejdere, hjemløse, Paulo Freire grupper. Der vil være foredrag om disse grupper, og man vil desuden få lejlighed til at besøge en oprindelig stamme hvor de bor, besøg til landløse arbejdere der har besat jord og lavet kollektivt landbrug. Endvidere vil der være information om forskellige sider af det brasilianske samfund, om den nye udenrigspolitik som Brasilien fører, og om Brasiliens og Sydamerikas selvstændige centrum venstre politiske udvikling. Der vil også være kulturelle aftener med besøg på en brasiliansk sambaskole, gaucho sans.. Kurset vil finde sted fra 10- 23  januar,  2010. Kursus afgiften 750 euro (ca. 5.580 kr.) + rejse, som vi sikkert kan lave som grupprejse. Kontaktperson i DK: Jørn Boye Nielsen: daninfo@email.dk. eller 29904512.   

  Kirsten Bruun fortalte om gæstelærere/elever på Flakkebjerg Efterskole. Flakkebjerg Efterskole fik i skoleåret 2008-09 besøg af 6 unge fra hhv Uganda, Ghana,, Bangladesh, Indien og USA. De var inviteret til et 2 ugers ophold på efterskolen med støtte fra DANIDAs omvendte rejsestipendier. De deltog i årets verdensborgerprojekt under overskriften ” Den globale opvarmning og hvordan den påvirker os alle”. Forløbet afsluttedes med en stor konference med 300 gæster hvor resultaterne blev vist frem.

  John Petersen fortalte og viste AWE-DKs nye og dynamiske hjemmeside www.world-education.dk Samtidig har AWE fået en ny Fan-side på Facebook- denne fan-side er tænkt som et fælles kommunikationsforum for alle AWE – medlemmer og chapters.

  Endelig tilføjede Rikke at AWE-DK i 2009 har fået bevilget 20.000 kr. af Tips-og Lottomidlerne til fortsat udgivelse af journal.

  Beretningen godkendtes enstemmigt.

  4. Foreningens regnskab for 2008.

  Kasseren Dorit Myltoft fremlagde resultatopgørelse for 2008. Regnskabet blev enstemmigt godkendt

  5. Fastsættelse af kontingent

   Forslag om uændret kontingent vedtaget.

  6.Evt. forslag

   Ingen indkomne forslag.

  7. Valg af formand. Rikke Schultz blev genvalgt.

  8  Valg af næstformand. Kirsten Bruun blev genvalgt.

  9.Valg af bestyrelsesmedlemmer. Elisabeth Jørgensen, Dorit Myltoft, Jørn Boye Nielsen, John Petersen, Rex Schade genvalgtes. Gulli Jakobsen nyvalgtes.

  10 Eventuelt. Johan Toft fortalte om et projekt om klima og velfærd han var involveret i.

  Jakob Erle, AWE- International, takkede det danske Chapter for samarbejdet det forløbne år.

  Referat: Jørn Boye Nielsen

 • Debatmøde og generalforsamling

  Posted on August 14th, 2009 Rikke Schultz No comments

  Indbydelse til debatmøde og generalforsamling i AWE Danmark, Vartov, Farvergade 27
  1463 København K

  Fredag d. 25. September kl. 15.30 – 19.30

  Debatmøde

  Kaffe fra. kl. 15.00

   15.30 til ca. 17.00 v. prof. Peter Kemp, DPU

  “EN NY BEGYNDELSE”
   
  Det moderne og det postmoderne er fortid. Hvad kommer efter det postmoderne? Giver det sig selv, at den tid vi er på vej ind i – som vi for nemheds skyld kan kalde postpostmoderne – er kosmopolitisk? I så fald er spørgsmålet, hvilket politisk og kulturelt opgør vi så er inde i.

  Den nye tid er sat til debat.

  Prof.Peter Kemp, DPU indleder mødet med foredrag og oplæg til debat om tendenser i den aktuelle politisk-filosofiske debat!

   Generalforsamling

  18.00 – 19.30

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Bestyrelsens beretning 

  4. Foreningens regnskab for 2008

  5. Fastsættelse af kontingent

  6.  Evt. forslag 

  7. Valg af formand

  8. Valg af næstformand 

  9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

  10. Eventuelt

  Der er mulighed for at tilmelde sig arrangementet og at bestille en Sandwich til pausen. Tilmelding og bestilling til Kasserer Dorit Myltoft, Ludvig Hansensvej 13, 5800 Nyborg. Mail: dorit.myltoft@mail.dk

   Entre:  50 kr

  Gratis for medlemmer af AWE

 • AWE Danmark

  Posted on July 22nd, 2009 Rikke Schultz No comments

  Hjemmeside for foreningen Association for World Education
  – Danmark
  Det danske Chapter af AWE International