Vedtægter

Nye vedtægter for AWE Danmark – vedtaget den 8. september 2020

§1.
AWE Danmark er et selvstændigt Chapter i Association for World Education ( AWE).
AWE Danmark har som formål at støtte AWE’s internationale arbejde.
AWE Danmark arbejder for at fremme livslang læring og world education med det mål at skabe bevidsthed om universel identitet, udvikle aktivt medborgerskab og at fremme FN’s idealer: fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse, bæredygtig udvikling og internationalt samarbejde.
AWE Danmark arbejder for folkeoplysning og world education i Danmark og i internationale sammenhænge.

§2.
Foreningen har hjemsted på formandens adresse

§3.
Personer, institutioner og andre juridiske personer med tilknytning til Danmark kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de tilslutter sig foreningens formål.

§4.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk.2 Den ordinære generalforsamling holdes i hvert år i september / oktober forud for åbningen af FN’s årlige generalforsamling.
Den indkaldes med 1 måneds varsel til alle medlemmer.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse, mindst 3 medlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.

§5.
Alle valg og afstemninger i generalforsamlingen som i bestyrelsen og evt. i andre foreningsorganer foregår ved almindelig stemmeflerhed.

§6.
Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af bestyrelsen, som konstituerer sig selv og vælger sin formand.
Stk. 2. Bestyrelsesposter er ulønnede. Bestyrelsen kan beslutte at antage lønnet arbejdskraft til sekretariatet og meddele prokura.
Stk. 3. Formanden eller næstformanden sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen holder møder mindst 3 gange om året.
Stk.5. Bestyrelsen kan vedtage forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Stk. 6. Præsidenten for Association for World Education (AWE) indbydes til bestyrelsens møder. § 7.
Ud over det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent kan midler søges tilvejebragt gennem tilskud fra fonde, institutioner eller enkeltpersoner.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af mindst 1/3 af medlemmerne eller af et flertal af bestyrelsen.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel og senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
§9.
Ændring af vedtægterne kan ske på en ordinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.
§10.
Foreningens opløsning kan vedtages på en ordinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

Eventuelle midler ved foreningens opløsning skal tilfalde et folkeoplysende formål, primært AWE. Den afgående bestyrelse træffer beslutning herom.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling i København den 23.september 2011, og ændret på generalforsamlingen den 8. september 2020.
Nuværende vedtægter afløser hidtidige vedtægter fra den 8.september 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *