Husk Årsmøde 2015

AWE Danmark byder alle interesserede velkommen på Vartov på Grundtvigs fødselsdag tirsdag den 8. September 2015 kl. 14.

Adressen er: Vartov Farvergade 27  3.sal opgang H (Loftet)

Vi tror det bliver et rigtig spændende debatmøde med oplæg af Morten Goll fra Trampolinhuset og Trine Bendix Knudsen fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Temaet om folkeoplysningens opgave i forhold til flygtninge og andre nye medborgere i Danmark nu og i fremtiden bliver mere og mere aktuelt.

Morten Goll vil fortælle om deres erfaringer fra Trampolinhuset som er et brugerdrevet kulturhus med undervisning, oplysning og vejledning.

Trine Bendix Knudsen fortæller om deres nye initiativ, ”Folkeoplysning for flygtninge – til det fælles bedste”.

I anledning af Grundtvigs fødselsdag serverer vi kaffe, boller og kage ved mødets start.

Efter årsmødet afholdes der som tidligere meddelt generalforsamlingen fra kl. 16.30 – 18.30

Årsmøde og Generalforsamling i AWE Danmark

Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling i AWE Danmark

Årsmøde

Tirsdag den 8.september 2015 Kl. 14 – 16 på 3.sal opgang H (Loftet)

Tema for årsmødet 2015 er: Folkeoplysningens opgave i forhold til de nye
medborgere der nu og i fremtiden kommer til Danmark som flygtninge. 

Morten Goll, leder og initiativtager til Trampolihuset, som er et medborgerhus for
asylansøgere og danskere og en repræsentant for Dansk folkeoplysnings Samråd vil komme med oplæg til debatten.

Efter årsmødet afholdes Generalforsamlingen fra kl. 16.30 – 18.30

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen

7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af revisor og revisorsuppleant

Kontingent for 2015 er 250 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner. Heraf går 100 kr. hhv. 200 kr. til AWE International.
Kontingentet bedes indsat på konto 0570-0001420992 i Sydbank senest 1.september 2015.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Kirsten Bruun
Formand

Fra det Internationale AWE 2015

FN arbejdet 2014 – 2015

Det danske Chapter støttede Rex O.Schades deltagelse i NGO’ernes årsmøde i New York August
2014 med 3.000 kr til at dække nogle af transportudgifterne. AWE International har som bekendt
repræsentation i FN’s NGO organisation via vores godkendelse i ECOSOC.
AWE blev godkendt som NGO i ECOSOC  i 1974 ved Åge Rosendals egenhændige indsats.
NGO’ernes Årsmøde var den ”65. UN  DPI  NGO konference”, 26.-29.8.2014 om CSO’ernes
deltagelse i og indflydelse på den kommende debat i FN om bæredygtighed, fattigdoms-
bekæmpelse, menneskerettighedsundervisning og initiativer imod klimaforandringerne. Nøjagtig
den omfattende debat der foregår netop nu (juni 2015).

Deltagelsen i den ’65’ DPI konference omfattede også gennemførelsen af en Workshop (m. Noel
Bonam og Rex i panel), en AWE udstilling sammen med 14 andre NGO’er i Woodrow Wilson
Room i FN’s hovedbygning, deltagelse i en stribe workshops og i vigtige Town Hall møder om
’outcome documents’. Desuden fulgte en måneds studium i FN frem til 22.9.2014 med privat
ophold hos AWE grand old members, Ellie og Hans Speigel i Lenonia, NJ, besøg hos Noël Bonam i
Portland, Maine og hos Allan Furth & CCLC, (Cobscook Community Learning Center) Down East
Maine, med en uges ophold her. Mødte højskoleholdet og deltog i AWE oplæg på Maine University
sammen med Alan Furth, Ben Williams og Noël Bonam.

Flere resultater af  deltagelse i NGO’ernes årsmøde 2014 og studier i FN, NewYork fulgte:
For det første: etablering af en Facebook, ’AWE – Educators Sans Frontières ’1.9.2014:

Hensigt at støtte AWE’s  arbejde om at
’rykke tættere på FN’ og samtidig skabe et sted for kommunikation om FN policy og events. Siden
1.9.2014 er der foregået ugentlige opdateringer på facebook.

En stribe rapporter fulgte til hele AWE International omkring årsskiftet om deltagelsen, ikke bare i
den 65’ DPI konference men også om møde i ECOSOC og netværksmøde m. DPI
bestyrelsesrepræsentanter, om ’Momentum’ i Klimakmapen, deltagelse i FN’s ’Climate Change
uge’, 15.-22.9.2014  og i ’Peoples Climate Change March’ 21.9.2014.

Tredje resultat blev en arbejdsgruppe i regi af AWE’s UN Committee etableret i februar i år: ’UN
Work Group’ har medlemmer fra syv lande og gennemfører forskellige kommunikationsrunder
online, med den hensigt at komme med ’statements’ og forslag til AWE International om, hvordan
vi kan forholde os til de mange UN anbefalinger, events og udfordringer til NGO’erne, især
kommende efterår og til følgerne af COP 21(december  i år).

En oversigt ’UN Events 2015’ og et materiale med relevante ’UN likes’ links findes på AWE.dk’s
hjemmeside og på omtalte facebook).

Rex er AWE’s repræsentant i UN Geneva. Etablering af en ny representation her er i gang, og
deltagelse i NGO arrangementer kommende efterår er på kalenderen. AWE International har ikke
haft kontakt til FN Geneva siden sent i 90’erne/år 2000.

NYT  fra / nyt om:

UN City Copenhagen

24. Oktober 2014 deltog AWE i ’FN-Forbundets FN-dags arrangement i UN City,
Købehavn. Hovedtaler var Folkektingets formand Mogens Lykketoft (S), kommende formand for
FN-forsamlingens møder, New York i et år fra 1.9.15. Efterfølgende reception med ML og FN
forbundets ledelsesgruppe.  Programmet indeholdt ogsåe en rundvisning i den nye FN-By hvor
blandt andre ’UN Women Organisation’ holder til.

ESD & UNESCO ’GAP’ på Christiansborg, konferrence og høring:

23. Januar 2015 AWE deltagere, i  dags arrangement og høring på Christiansborg (Fællessalen) .
citat fra Øko-nets hjemmeside: to day 23.1.15:
ESD, Education for Sustainable Development, Conference of 10 years evaluation of ESD (in
Danish UBU) Friday 23.1 at Borgen. Parliament building Christiansborg. Arranged by, NGO
networks in DK: Øko-Net, 92-group National Forum for SD, – supported by Danish council for
Enligtenment Group, RCE DK, and recommended by Danish UNESCO national commission /
UNESCO’s 70 Anniversary Celebrations, Niels Larsen & Rex O.Schade and others from AWE
participated. UNESCO’s nye ’ESD plan of Action’ (GAP, Global Action Programme)  &
Declaration: Aichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development, blev
offentliggjort på mødet ved medlem af UNESCO High Panel og en af Agenda 21 skaberne,
Charles Hopkins. Ordstyrer hele dagen, Lars Myrthu Eco-Net & Troels Dam Christensen, 92-
gruppen, med et bragende bifald fra en over fyldt sal.

Nyt fra RCE:

Niels Larsen er AWE’s repræsentant i RCE Danmark, der arbejder for Uddannelse og læring for
bæredygtig udvikling. Netværket har en del repræsentanter for universiteter, mellemlange
videregående uddannelser, grundskoler, virksomheder og NGO’ere. På det seneste har NGO’en
ChoraConnection meldt sig ind i RCE netværket. ChoraConnection blev etableret sidste år og
arbejder ligeledes med uddannelse og bæredygtighed.  RCE Danmark er forbundet med mere end
110 RCE’ere rund omkring i verden og har derfor rig mulighed for at knyttet forskellige grupper og
projekter sammen, der arbejder med uddannelse og bæredygtig udvikling. Der er dannet flere adhoc
grupper som arbejder med forskellige temaer, både online og ved fysiske møder. Blandt andet
indgår Rikke fra AWE og Niels i gruppen, der arbejder med det internationale og efteruddannelse.

AWE arbejder stadig på at udvikle noget sammen med RCE Danmark om uddannelse, livslang
læring og bæredygtighed.

Fra RIKO – En udenrigspolitisk tænketank:

AWE  nyder godt af at Jørn sidder i RIKO og er formand for bestyrelsen her. RIKO deltog i
folkemødet på Bornholm i Judni i år, hvor Jørn holdt indlæg om Konfliktløsning om: 12 principper
i konfliktløsning! som Jørn også havde på programmet på AWE’s MDG tour 2013. Se mere på
RIKO’s  hjemmeside
Jørn’s oplæg om 12 principper i Konfliktløsning blev også præsenteret på Folkemødet på Bornholm
i år.

Jørn udgiver snart sammen med Vibeke Vindeløv og Isabel Bramsen introduktionsbog om
international konfliktløsning.

Fra Baltic Sea NGO netværket:

Vi får fortsat invitationer til netærkets møde, primært i København og til deres årlige netværksmøder
i Skandinavien/de Baltiske lande. Deværre klippede et møde/konference om Ukraine,
da det lå samme dag som ’ESD’/UNESCO mødet, 23.1.15 – vi håber det lykkes i 15/16 at deltage i
nogle af arrangementerne.

’UN Participation’ – Presidency’s seneste initiativ, Juni 2015

Rikke Schultz, Vice President
Et af mange mål for UN Work Group er at flere medlemmer af AWE International skulle kunne
deltage i FN konferencer og møder af vigtighed for AWE. Men vi fattes penge og funding til at
kunne nå dette mål! Som illustration på hvad der foregår i FN regi, er der blevet udarbejdet en
kalenderoversigt med markering af de vigtigste FN events. Presidency har taget initiativ til at
økonomisk støtte i begrænset omfang kan gives til registreringsudgifter.  En egentlig UN Fund for
AWE medlemmer er under etablering.

Vil du bidrage økonomisk til dette vigtige arbejde, så kontakt AWE International kasserer, Palle
Møldrup og Vice-President Rikke Schultz.

Følg annonceringer og omtaler af diverse møder bl.a. på UN Work Gruppen’ facebook  og ved
kontakt til Rex.

Samlet og redigeret af
Kirsten Bruun og Rex O. Schade
korrektur: Gulli Jacobsen
Redaktion afsluttet 6.7. 2015

Nyhedsbrev 2014 – 2015

På et af bestyrelsesmøderne efter årsskiftet besluttede vi, at hjemmesiden fremover vil blive benyttet til annoncering af mødedatoer og dagsordner for bestyrelsesmøder. Nyhedsbreve hver halveår. Det er en prioritet for det kommende år efter Generalforsamlingen 8.9.2015.

Her følger Nyhedsbrev fra September 2014 til Generalforsamling 8.9.2015

Spørgsmål til og uddybning af emnerne i nyhedsbrevet kan anturligvis foregå under Beretningens åbne del ved Generalforsamlingen, helt som vi plejer!

Personer nævnt under de forskellige bidrag til Nyhedsbrevet 2014/15 er alle medlemmer af AWE DK’s Bestyrelse.

Uddannelsesnetværket, Globalt Fokus og UNESCO 2014/15

Det forgangne år har helt klart stået i FN’s tegn, idet FN’s 2015 udviklingsmål udløber med udgangen af 2015 og nye skal træde i stedet.

AWE har været involveret på forskellig vis i udbredelsen af 2015 budskaberne i relation til oplysning og uddannelse. I den sammenhæng er AWE v/Gulli repræsenteret i Uddannelsesnetværket, hvor de fleste NGO’er involveret i uddannelse er medlemmer. Med udgangen af 2014 stoppede Uddannelsesnetværket (Danida-støtten ophørte), men arbejdet fortsætter i Globalt Fokus i en uddannelsesgruppe med nogenlunde de samme medlemmer som i Uddannelsesnetværket. Gulli er stadig AWE’s repræsentant med Rex og Lis som ”vikarer”, når Gulli ikke er i landet. Uddannelsesgruppen er repræsenteret i FN’s komité omkring uddannelse, så vi får direkte tilbagemeldinger fra dens møder. I alt tre personer fra Globalt Fokus deltager i seneste UNESCO møde i Oslo i august 2014.

Den 10. april 2015 blev UNESCO’s Education for All Monitoring Report 2015 præsenteret i Undervisningsministeriet af et medlem af UNESCO’s monitoring team og med deltagelse fra både Undervisnings- og Udenrigsministeriet samt et stort antal NGO’er. Hovedkonklusionen i rapporten var, at selvom der er opnået en del, så er man langt fra målet. Der er IKKE Education for All. Tre problemer blev fremhævet: 1) Der er stadig 58 millioner børn, som ikke går i skole og ca. 100 millioner børn, som ikke gennemfører grundskolen (1-6 klasse); ulighed i uddannelse er øget med social ulighed og konflikter som hovedårsager; 2) uddannelse er underfinansieret. Mange regeringer prioriterer ikke undervisning i deres nationale budgetter og de fleste allokerer ikke nok penge til formålet (mindre end de anbefalede 20%); 3) dertil kommer den dårlige kvalitet i undervisningen både hvad angår lærerne og de fysiske forhold, som betyder at millioner af børn går ud af skolen uden de mest basale færdigheder.

I de nye uddannelsesmål efter 2015 drages alle disse erfaringer ind for at give så skarpe anbefalinger som muligt til at placere uddannelse højere på den fremtidige globale, bæredygtige uddannelsesdagsorden samt fokusere på kvalitet, selvom kvalitet kan betyde forskellige ting i forskellige lande og kulturer.

Gennem medlemskabet af Globalt Fokus og CISU (Civilsamfund i Udvikling) kan AWE få adgang til kurser og finansiel støtte til ”færdiggørelse” (baseline study) af projektforslag inden for uddannelse. Vi påregner at gøre brug af denne mulighed i forbindelse med forskellige AWE DK planer i bl.a. Indien og Ghana, så de har en chance for at blive til virkelighed.

Russisk studiebesøg januar 2015

AWE Denmark søgte Folmer Visti Fonden om midler til at invitere 8 unge, russiske studerende samt Alla Nazarova på et tougers studiebesøg, hvor målet var at de studerende lærte om demokrati og demokratiske processer i Danmark. Lis Hemmingsen, Kirsten Brun og Jørn Boye Nielsen dannede arbejdsgruppe.

Efter fire dage på IPC (International Peoples College) blev gruppen sendt ud to og to på forskellige efterskoler og højskoler, hvor de i en uge skulle opleve demokratiske processer i skolelivet. Herefter vendte de tilbage IPC hvor de i to dage udvekslede og bearbejdede deres erfaringer fra skolerne. Gruppen stillede flere gange spørgsmålet ” hvordan lærer man demokrati ”, hvilket ikke var særlig let at besvare, men efter de to uger kan resultat af besøget udtrykkes således: “But honestly, when we were asking students and teachers about some special democratic processes in their school, we were not given an answer, because the whole life of this school is one large democratic process!
As natural as breathing!”.

Jørn fik arrangeret at borgerjournalist ved Helsingør Dagblad, Suzsanne Schytt, der også er bestyrelsesmedlem på AWE medlemsskole, IPC ’Den Intrnationale’ fik lavet en flot reportage om besøget. Senere reportage,’Interkulturel Grundlovsdag’ (H.Dgbl. 10.6.15 indgår russerbesøget og relationer til Rusland også i den reportage. Rusland mangler frihedsrettigheder!

Læs de russiske studerende rapport her

CISU medlemsskabet og deltagelse i LFA kursus

Sidste efterår blev vi medlem af CISU – Civilsamfund i Udvikling. CISU er den tidligere Projekt Rådgivning om udviklingsprojekter. CISU er i dag en sammenslutning af 300 folkelige foreninger, som er engageret i udviklingslandene og afholder kursus, fyraftensmøder og yder rådgivning for enkeltmedlemmer.Vi har deltaget i ’Introduktion til CISU’s prioriteringer og puljer’, et endagsmøde i januar og et kursus i LFA, Logical Framework Approach. Lis Hemmingsen og Rex O. Schade har kontakten til CISU:

LFA er en analysemetode der anvendes, når NGO’er, Foreninger og non-profit organisationer søger finansiel støtte til udviklingsprojekter i Syd. Kursus i LFA over tre hele dage og et afsluttende eftermiddags arrangement, som Rex deltog i, var reelt en ’Guide til formulering af Civilsamfunds-projekter’ betegnet: En introduktion til Logical Framework Approach, LFA. Det aktuelle kursus handlede i høj grad også om den opdatering og de præciseringer, der er foretaget af LFA-systemet efter at ’principperne om fattigdomsbekæmpelse’ og ’det rettighedsbaserede’ blev tilføjet hele Danida og Udviklingsbistandspolitikken i løbet af 2012/13 (Friis Bachs fodaftryk). Flere ’fælles færdiggørelser’ (projektforundersøgelser) er i gang.

Indsatser: i Indien, Ghana, Kenya – måske i Tanzania

Indien: Lis Hemmingsen og Rikke Schultz

Rikke og Lis arbejder sammen med Reghu Das og Sabtith Pillai fra Mitraniketan om at formulere en projektansøgning til CISU. Formålet er forøgelse af kvaliteten i primary non-profit schools i Kerala gennem opkvalificering af lærerne, styrkelse af læringsmiljøet og involvering af interessenter i skolens lokale område.

Inden der indsendes en endelige ansøgning, er planen at ansøge om midler i SiCU til en fælles færdiggørelse . Tidsplanen er indsendelse af ansøgning om fælles færdiggørelse september-oktober 2015 og indsendelse af projektansøgning april 2016.

Den fælles færdiggørelse er planlagt til begyndelsen af februar 2016 i forbindelse med en memorial lecture, international workshop og en række arrangementer på Mitraniketan i anledning af Viswanathans fødselsdag (8. februar 2016).

Ghana: Gulli Jakobsen og Rex O. Schade

Siden MDG Tour 2013 har især Gulli og Rex arbejdet med den problematik der blev vist under touren om ’Education for all’ i Ghana med eksempler på, at måske ikke alle de børn og unge, der findes uden for de store byer i Ghana, nyder godt af programmet om undervisning for alle. Vi følger derfor op på problematikken om forstærkning af læreruddannelse og indhold i basisskolens undervisning.

Kwesi Tefe, pensioneret universitetslærer med stærk tilknytning til sin landsby i Volta Region og AWE medlem i Ghana, er lokal resurseperson, der netop har besøgt DK i Juni. Han har udarbejdet et dokument ”Education”, som arbejdsgruppen bruger som udgangspunkt ved udarbejdelsen af første del af en ansøgning (såkaldt ’Fælles Færdiggørelse’). Vi håber således, at ’færdiggørelsen’ kan finde sted i løbet af 2016 med besøg fra AWE Ghana projekt gruppen hos målgruppen, d.v.s. et eller to lærerseminarier i Ghana for fastlæggelse af det videre forløb.

Kenya: Niels Larsen

Gode kontakter – kan der oprettes et Chapter?

Niels Larsen har flere Danida støttede projekter i gang i Kenya og besøgte i marts denne gang AWE gruppen i Laikipia. Gruppen fra Laikipia, der besøgte Danmark i foråret 2014 består af en del politiske medlemmer fra Laikipia County og administrativt ansatte. Her overværede Niels fremlæggelsen af deres rapport fra Danmarks tur, hvor de især fremhævede det frivillige arbejde og de danske uddannelsesinstitutioner. Flere fra gruppen har meld sig ind i AWE og påtænker nu at etablere en art Kenya Chapter under AWE. Niels undersøger muligheder for et møde internt i Kenya med andre potentielle AWE medlemmer fra forskellige uddannelser, der kan gå i dialog med hinanden om at oprette et Chapter i Keny . Når Niels tager til Kenya igen i Oktober, vil han forsøge at samle gruppen for at etablere et egentlig Chapter, hvis Kenyanerne selv har viljen og lysten.

Tanzania: Vi har kontakt med et projekt som er på vej i Tanzania via Michael Arbik og Gloria Masinde, medlemmer af AWE. Men pt har vi ikke resourcer til at støtte dem yderligere (oven for nævnte tager vores tid i år).

 

Grundtvigkonference med mere i Rusland

Det var spændende og tankevækkende at besøge AWE-aktive i Rusland. Fra AWE deltog Jørn Boye, Jørgen Hinsby, Rikke Schultz, Palle Møldrup og Elisabeth Jørgensen. Fra Dansk-russisk forening deltog Karsen Fledelius, Gunvor Andersen, Niels Johan Juhl-Nielsen, Lars Poulsen Hansen, Anne Hedeager Krag, Gitta Scheer og Helle Vallø Christensen.

Overalt blev vi modtaget med gæstfrihed og der var stor interesse for dialog og samtaler. Et højdepunkt på turen var et møde med  Dumaens uddannelsesudvalg. Men under den imødekommende facade ulmede en russiske centralisme og en nationalisme, der på forskellig vis af og til stak hovedet frem.

Netop af denne grund er mange perspektiver i at arbejde målrettet for et fremtidigt samarbejde mellem AWE Danmark og medlemmer af AWE i Rusland. En del konkrete initiativer med besøg i Danmark fra Rusland i første halvdel af 2015 er i støbeskeen. Derudover har Alla Nazarova (AWE-koordinator i Rusland) netop været i Danmark med en delegation på 9 Russere. De kom for at lære mere om Grundtvig og demokratiet i Danmark. Besøget var koordineret af Vartov ved formand Torstein Balle.

Man kan læse om turen til Rusland og om selve konferencen på Dansk Russisk forenings hjemmeside. Her kan man finde alle oplæggende fra Grundtvig konferencen i Rusland og rapporter fra besøg i Moskva og i landsbyen Staraja Potlovka. Dette besøg var arrangeret af Lida Skhorkina. Her deltog Jørn Boye Nielsen, Jørgen Hinsby og Elisabeth Jørgensen. Læs her

 

AWE Danmark deltager i Grundtvig Konference i Rusland

International Conference

“N.F.S. Grundtvig and Russia” III

Moscow

Sept.25, 2014

 

This conference continues the work of two previous conferences, which took place in Denmark, organized by the Danish – Russian Association in the Region of Sjælland at Udby Kro (March 23, 2012) and Rønnebæksholm (August 24, 2013).

Organizers: – the Danish-Russian Association in the Region of Sjælland  (Gunvor Andersen, President, Denmark);

–    Moscow Humanistic and Economic Institute (L.A. Demidova, rector, RF);

–    Regional NGO “Quality of Life” (А. Nazarova, chairperson of the NGO, RF);

Under auspices: – Committee of Education of the State Duma RF;

– The Royal Danish Embassy in Moscow (Galina Simonova, Cultural Attaché);

– Association for World Education (The general Assembly. Oct. 26 2013).

 

The goal: – to get acquainted with Grundtvig’s spiritual heritage and to show the importance of his ideas in the modern world;

–  to develop the connection and further collaboration between Denmark and Russia.

 

Participants:

– representatives of  the Danish-Russian Association

–  representatives of the Danish system of education;

– representatives of  AWE;

– representatives of Russian institutions of culture, education and NGOs;

–  representatives of NGOs from the countries of CIS..

The  place: –           Conference hall of Moscow Humanistic and Economic Institute. The Leninsky Prospect 8, building 16. Moscow (Metro station “Oktyabrjskaya).

The languages of the conference: Russian, English

 

Program

09.30-10.00    Registration of the participants.

10.00 – 10.30   Opening the conference. Greeting speeches:

L.A. Demidova, Rector of Moscow Humanistic and Economic Institute;

Thomas Winkler, Ambassador of the Royal Danish Embassy in Moscow

10.30 – 10.50 – “Some key points in Danish and Russian historical relations” –  Lars P. Polsen-Hansen, MA of Slavonic philology, interpreter, writer (Denmark).

10.50 – 11.00                     – Questions

11.00 – 11.20 – “Grundtvig’s ideas on importance of enlightenment in educational process” – Jorgen Hinsby, MA of culture, former teacher of the Danish Folk High School for more than 20 years, coordinator of the joint Danish and Russian educational programs (Denmark).

11.20 – 11.30                     – Questions

11.30 – 11.45 – “Democratizing educational process in Russia: experience, challenges and perspectives” (sharing the experience of work of the International Association of Promoting school bodies) – Irina Kurdyumova, prof., Doctor of Pedagogical Sciences. Russian Academy of Education (RF).

11.45 – 11.55                      – Questions

11.55 – 12.15Coffee break

12.15 – 12.35 – “Folk High Schools is an example of popular enlightenment” –  Jorn Nielsen, chairman of the Council for International Conflict Resolution; member of the Board of IPC (International people’s college) and former IPC teacher for 28 years; member of the board of the Danish AWE Chapter (Denmark).

12.35  – 12.45                     – questions

12.45 – 13.00 – “AWE Activity” – Rikke Schultz, vice-president of AWE (Denmark).

13.00 – 13.10                     – Qustions.

13.10-13.25 -”Collaboration with the Danish colleagues in the field of democratizing educational process” (Sharing the experience of joint work between Moscow school No. 865 and AWE,  Russian AWE Chapter and International Association of Promoting school bodies) – Olga Zvyagina, director of municipal secondary school No.865 (RF).

13.25 – 13.35 – Questions

13.35 – 14.05 – “Importance of Grundtvig’s ideas and how Grundtvig can contribute to modern Russia” – Karsten Fledelius, MA, associate professor at the University of Copenhagen, President of the Danish-Russian Association, President of the Danish Helsinki Committee for Human Rights.

14.05 – 14.15 – Questions

14.15 – 14.45 – Discussion and proposals for developing the relations between Denmark and Russia.  Making conclusions.

14.45 – 15.45 – Non-formal communication

 

 

 

UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York, 27.-29. august 2014

UN 65. DPI/NGO konference i FN, New York,  27.-29. august 2014

AWE har den store fornøjelse at være repræsenteret ved FN’s 65. konference i Department for Public Information, DPI, 2014 i New York. Den sidste DPI konference fandt sted i Bonn i 2011, hvor AWE ligeledes var repræsenteret.

Emnet for konferencen er: ”2015 and Beyond: Our Action Agenda”

Dette emne er en klar henvisning til FN’s 2015 Millennium Development Goals, MDG, hvis ’efterfølger’ FN-systemet, EU og nationale fora er i fuld gang med at forhandle på plads.

Samtidig hænger det fint sammen med AWE’s engagement i netop dette emne fra  International Council møde i 2007 og i forbindelse med såkaldte uddannelses og informationskampagner om MDG i både 2010 og 2013. En lang række frie skoler, aftenskoler og uddannlsesinstitutioner fik besøg af kampagnerne.

AWE deltagerne  New York er Rex O. Schade, bestyrelsesmedlem i AWE DK og Noël Bonam, AWE international præsident. I ugerne efter konferencen besøges en lang række medlemmer i Main og New York og deltagelse også i Climate Change Summit ekstra aktiviteter sidst i September.

Ud over selve konferencen foregår der et antal workshops, og vi har søgt om og fået bevilget tid og plads til at afholde en workshop sammen med en amerikansk NGO. I den anledning har vi med bidrag fra mange af vores medlemmer rundt om i verden sammensat nogle dokumenter, som fortæller deltagerne om, hvem vi er og hvilke aktiviteter vores medlemmer er engageret i med relation til World Education og bæredygtighed.

Dokumenterne kan også fås i hard copy på AWE DK årsmøde og generalforsamling den 8. september 2014 i Vartov (se program andetsteds på hjemmesiden).

 

 

Invitation til Brunch, Debat og generalforsalling

Årsmøde og Generalforsamling AWE Danmark
Mandag den 8.september 2014 Kl. 11 – 16
Vartov, Farvergade 271463 København K
3.sal opgang H (Lokale: Kredsen)

Årsmødet begynder med brunch, hvorefter der er temadebat om internationalt samarbejde mellem foreninger, skoler og undervisere.

Temamøde
11.45 – 12.30
Korte fortællinger (max. 5 min.) om medlemmers praksis med internationalt arbejde

12.30 – 13.30
Korte oplæg (10 min) fra Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen (FFD) om udfordringer i internationalt samarbejde med efterfølgende diskussion.

Generalforsamling
Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Beretning om aktiviteter i Association for World Education (AWE) og i FN.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
7. Valg af formand (Rikke Schultz genopstiller ikke)
8. Valg af næstformand
9. Valg af mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Evt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Kontingent for 2014 er 250 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for institutioner. Heraf går 100 kr. hhv. 200 kr. til AWE International.
Kontingentet for 2014 bedes indsat på konto 0570-0001420992 i Sydbank senest 1.september 2014

AWE International Council Meeting in Bisserup

International Council Meeting i Bisserup blev 5 intense dage med fokus på AWE’s fremtidige internationale ledelse og med idéer til, hvilken vej organisationen skal udvikle sig.

Jakob Erle havde inden mødet annonceret sin afgang som Præsident.

Noel Bonam blev valgt som ny præsident. Noel Bonam er født og opvokset i Hyderabad i Indien, men han har i en årrække boet i Main i USA. I de sidste 6 år har han haft et tæt samarbejde med  AWE’s Internationale ledelse. Han er stifter af The Global Institute, der er institutionelt medlem af AWE.

Som vicepræsidenter valgtes:

Rikke Schultz (Danmark), Vicepræsident for Europe

Alan Furth, Vicepræsident for Nordamerika

Ana Maria Barros Pinto, Vicepræsident for Latin Amerika

Sujit Kumar Paul, Vicepræsident for Indien

Roberto Nicolasora, Vicepræsident for Filippinerne

Palle Møldrup blev valgt som kasserer

Derudover blev der nedsat en komité, der fremover skal samarbejde med AWE’s repræsentanter i FN.

AWE repræsentanter i FN er fremover:

New York: Noel Bonam, Maty Cattani, Ben Villiams and Vera Francis

Geneve: Rex Schade og Lida Skhorkina

Wien: Kirsten Bruun og Guido-Henri De Couvreur

Følgende mål blev udpeget som fremtidige guidelines for vores fælles arbejde:

1. At vi bliver kendt som en organisation, der arbejder på at fremme folkeoplysning og uddannelse baseret på pædagogiske tænkere som Grundtvig, Paulo Freire, Tagore og andre tænkere, der er nævnt i vores vedtægter.

2. At vi arbejder for at fremme og rumme globale forbindelser gennem arbejde med projekter, der er knyttet til globale temaer både regionalt og internationalt. Særlig prioritet har emner, der knytter sig til FN’s fredsarbejde og emner, der kan understøtte en bæredygtig udvikling.

Seminaret er støttet af

Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed.